ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

 

 

 

 

 

 

 

Затверджений у сумі: Двісті двадцять одна тисяча чотириста дев’яносто грн. 00 коп. ( 221490 грн. )

 

 

 

 

 

 

 

(сума словами і цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

(посада)

 

 

 

 

 

 

 

І.М.Шилкін

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

30 листопада 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( число, місяць, рік)                                                                               М.П.

 

 

 

КОШТОРИС

 

 

 

на 2017 рік

 

 

 

26490295  Тальянківська сільська рада

 

 

 

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

 

 

 

Черкаська область, Тальнiвський район, село Тальянки, вулиця Комсомольська, будинок 54 А

 

 

 

( найменування міста, району, області )

 

 

 

Вид бюджету

сільський ,

 

 

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

01 Тальянківська сільська рада ,

 

 

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1010 - Дошкільна освiта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Х

209490,00

12000,00

221490,00

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

209490,00

Х

209490,00

 

 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

Х

Х

12000,00

12000,00

 

 

 

- надходження від плати за послуги, що надаються  бюджетними установами
 згідно із законодавством

25010000

Х

12000,00

12000,00

 

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

12000,00

12000,00

 

 

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

  - 

  - 

 

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

  - 

  - 

 

 

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

  - 

  - 

 

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

Х

  - 

  - 

 

 

 

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

  - 

  - 

 

 

 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

  - 

  - 

 

 

 

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

25020300

Х

  - 

  - 

 

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

Х

  - 

  - 

 

 

 

   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

Х

  - 

  - 

 

 

 

   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

Х

  - 

  - 

 

 

 

   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

Х

  - 

  - 

 

 

 

 

Х

**

**

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Х

209490,00

12000,00

221490,00

 

 

 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

209490,00

12000,00

221490,00

 

 

 

Оплата праці

2110

140440,00

  - 

140440,00

 

 

 

Заробітна плата

2111

140440,00

  - 

140440,00

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

  - 

  - 

  - 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

30897,00

  - 

30897,00

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

38153,00

12000,00

50153,00

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1000,00

  - 

1000,00

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

  - 

  - 

  - 

 

 

 

Продукти харчування

2230

16550,00

12000,00

28550,00

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

2000,00

  - 

2000,00

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

  - 

  - 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

  - 

  - 

  - 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

18603,00

  - 

18603,00

 

 

Оплата теплопостачання

2271

  - 

  - 

  - 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

  - 

  - 

  - 

 

 

Оплата електроенергії

2273

4100,00

  - 

4100,00

 

 

Оплата природного газу

2274

  - 

  - 

  - 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

14503,00

  - 

14503,00

 

 

Оплата енергосервісу

2276

  - 

  - 

  - 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм

2280

  - 

  - 

  - 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

  - 

  - 

  - 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

  - 

  - 

  - 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

  - 

  - 

  - 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

  - 

  - 

  - 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

  - 

  - 

  - 

 

 

Поточні трансферти

2600

  - 

  - 

  - 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

  - 

  - 

  - 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

  - 

  - 

  - 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

  - 

  - 

  - 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

  - 

  - 

  - 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

  - 

  - 

  - 

 

 

Стипендії

2720

  - 

  - 

  - 

 

 

Інші виплати населенню

2730

  - 

  - 

  - 

 

 

Інші поточні видатки

2800

  - 

  - 

  - 

 

 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

  - 

  - 

  - 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

  - 

  - 

  - 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальний ремонт

3130

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

  - 

  - 

  - 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

  - 

  - 

  - 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

  - 

  - 

  - 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

  - 

  - 

  - 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

  - 

  - 

  - 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

  - 

  - 

  - 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальні трансферти

3200

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

  - 

  - 

  - 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

  - 

  - 

  - 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

  - 

  - 

  - 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

  - 

  - 

  - 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

  - 

  - 

  - 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

  - 

  - 

  - 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

  - 

  - 

  - 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

  - 

  - 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

О.А.Лісова

 

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

Т.В.О. бухгалтера

 

Ю.Ю.Лисяна

 

 

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

 

 

М.П.***

 

20січня  2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

( число, місяць, рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

 

 

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.