GERB

                                                                                                   ПРОЕКТ

 

                 ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                 

                   Тальнівського району Черкаської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від          2012 року №    _

с.Тальянки

Про пайову участь замовників будівництва

у розвитку інфраструктури села Тальянки

   

        Розглянувши лист фінансового управління Тальнівської райдержадміністрації від 07.11.2012 року, враховуючи Закони України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України від 07.07.2011 року№3614-УІ, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання ч.50 ст.30, ст..40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , ч.5 ст.3Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Тальянки, керуючись ст..25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сесія  Тальянківської сільської ради

                                              вирішила:

1. Затвердити Порядок залученнярозрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Тальянки (додаток1).

2.Затвердити Порядок пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури села   Тальянки у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена.(додаток 2).

3. Затвердити примірну форму договору про пайову  участь замовника у розвитку інфраструктури села Тальянки (додаток 3).

4.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення та через мережу Інтернет на офіційній сторінці Тальянківської сільської ради, про що опублікувати оголошення в районній газеті «Колос Тальнівщини».

5.Взяти до відома що:

5.1.відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  для об’єктів введення яких буде здійснюватись після 01.01.2013 року, кошти пайової участі повинні бути сплачені до бюджету виключно до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію  та при наявності відповідної довідки сільської ради;

5.2.орган державної реєстрації прав на нерухоме майно, здійснюватиме державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на території села Тальянки, виключно при наявності довідки сільської ради про виконання умов цього рішення.

6.Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

7.Виконавчому комітету сільської ради забезпечити відстеження результативності рішення згідно з Методикою, затвердженою Постановою КМУ від 11.03.2004 року № 308.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:

- з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села;

- з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                             І.М.Шилкін

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 1

                                                                          до рішення  сесії            

                                                                        Тальянківської  сільської ради                                                            

                                                                 від __________2012року №

 

Порядок

 залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Тальянки

 1. Загальні положення.

 

1.1. Цей Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Тальянки, Тальянківської  сільської ради (далі — Порядок) розроблено відповідно до  вимог статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва  ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.                            

 1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»(далі Закон):                                                                          

— будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація , капітальний ремонт, впорядкування існуючих об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств;                                                                                                     

 

— об’єкти будівництва – окрема будівля чи споруда,  будівництво якої здійснюється за окремим проектом та кошторисом, або сукупність будівель чи споруд, будівництво яких здійснюється на одному будівельному майданчику за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва ;                                                                                                       

—   замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.      — інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура населеного пункту – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурного обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту;                                                                                                                                                                                        

— житловий фонд  соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;                                                                                                                                                                                     

— доступне житло – житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які, відповідно до законодавства, потребують поліпшення житлових умов.

1.3.Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території села.                                                                           Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури села є обов’язковим для замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку, за винятком тих, що визначені п. 1.5. цього Порядку.                                                                                                                                                             

1.4.Встановлений сільською радою для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, встановлений Законом.                                                                                                                                      Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких визначена на підставі вимог ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:                                    

-10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта-для нежитлових будівель та споруд;                                                                                                                                                                                       

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта-для житлових будинків;                             

-  для житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення-10 відсотків, будівництво житлового будинку -4 відсотки);                                                                                                

- для об’єктів самочинного будівництва-10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню).                                                                       

            Примітка: при переплануванні житлових приміщень у нежитлові розмір становить 10 відсотків, нежитлових у житлові-4 відсотки.                                                                                                                                   

 

Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається у порядку, передбаченому додатком 2 до рішення сільської ради.                                                                                                                                            

 

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури не залучаються замовники у разі будівництва:

 1)об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;                                                 2)будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;                                                                                                                                          3)будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;            4)індивідуальних(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;  5)об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;                                                                                                                                            6)об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;                                                                                                                                                          7)об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

 

2. Порядок залучення коштів                                                                                                                                            

2.1. Пайова участь  у розвитку інфраструктури села  полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до сільського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.                                                                                             Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та Тальянківською сільською радою в особі сільського голови.                                                        

2.2.Рішення виконавчого комітету про надання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва замовнику доводиться вимога закону щодо участі у розвитку інфраструктури села та вносяться пропозиції щодо термінів подачі документів для укладення договору.                                    

2.3.Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем  або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

 

3.Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села

3.1. Договір про пайову участь укладається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору з доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва з техніко-економічними показниками, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Істотними умовами договору  про  пайову участь у розвитку  інфраструктури  населеного пункту є:

— розмір пайового участі (внеску);                                                                                                                                         — терміни (графік) оплати пайового внеску;                                                                                                                                 — відповідальність сторін.                                                                                                                                   Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового участі замовника у  створення  інфраструктури села Тальянки.

3.3.Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ-ВЗ-Вбм-Вім)х 10%(4%), де

ПУ-пайова участь;                                                                                                                                                                                                        ЗКВБ- загальна кошторисна вартість будівництва;                                                                                                                                                                                                                                             ВЗ- втрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;                                                                  Вбм- витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;                                                   Вім- витрати на влаштування внутрішньо-та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та трансформаторних комунікацій;                                                                                                                                    10або 4% - відсоток вартості будівництва, визначеного згідно з п.1.4. Порядку.

3.4.Підготовку Договору та розрахунок розміру пайової участі здійснює головний бухгалтер сільської ради.

4.Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури.

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури села,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури села  Тальянки згідно з рішенням Тальянківської сільської ради.                                                                                     

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, пайової участі  приймає Тальянківська  сільська рада.

4.3.Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів матеріальних або нематеріальних активів )зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4. цього Порядку.                                                                                                                                                                                

4.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі або об’єкти  передаються у комунальну власність села.                                                                       У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села, сільська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села.

5.Контроль за надходженням пайових внесків.

5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  зараховується до  спеціального фонду сільського бюджету .                                                                                                                                                           

5.2. У разі невиконання замовником умов пункту 2.1 цього Порядку виконком має право:                                 а) відмовити у наданні дозволу на виконання земляних робіт —  при порушенні рекомендованих термінів подачі документів для укладання договору;                                                                                               б) відкласти вирішення питання оформлення права власності на об’єкт містобудування – при порушенні замовником термінів сплати коштів, визначених у договорі.                                                             

5.3. Контроль за дотриманням замовником вимог цього порядку покладається на виконком сільської ради.                                                                                                                                                      

5.4.Головні розпорядники коштів визначаються згідно Бюджетного кодексу України за кодом тимчасової класифікації видатків 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»  5.5.У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору, Тальянківська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

Секретар сільської ради                                          Н.М.Лірник

 

 

Додаток 2

До рішення  Тальянківської сільської ради

Від_________2012 року  №

 

Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури села Тальянки у разі будівництва об’єктів , загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена

 

1.1.У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі нормативів для одиниці створеної потужності об’єктів.                                                                              Нормативи  для одиниці створеної потужності об’єктів визначаються як середні з показників кошторисної вартості відповідного типу об’єктів, розрахованих середньорічних показників вартості спорудження об’єктів житлового будівництва у регіонах України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України або на підставі експертної оцінки проведеної у відповідності до постановиКМУ від 10.12.2003 року №1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» та затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

 

1.2.Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється зо формулою:

ПУ=(ПхО-ВЗ-Вбм-Вім)х10%(4%), де

П-площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки  площа тієї частини об’єкта, що добудовується;якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О-норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням виконавчого комітету сільської ради, що діє на дату укладення Договору про пайову участь між Замовником та сільською радою;

ВЗ-витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянк;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо-та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та трансформаторних комунікацій;

10 або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.2.4.Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села, затвердженого  рішенням сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                Н.М.Лірник

 

 

 

Додаток 3

До рішення  Тальянківської сільської ради

                                                                              від__________________ 2012 року  №

 

Примірна форма

Договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури села Тальянки з розрахунком величини пайової участі

 

с.Тальянки                                                                                                        «____»____________201_ р

Тальянківська  сільська рада в особі Тальянківського сільського голови ________________________________________________________,  що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (далі -Сторона1)та замовник __________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, або найменування юридичної особи)

що діє на підставі_____________________________________________________ (далі – Сторона2), з другої сторони  уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

 

1.Предметом цього Договору э визначення для Сторони2, яка є замовником обєкта будівництва______________________________________________, що знаходиться за адресою __________________________________________________________, розміру пайової  участі замовника у створені  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, у відсотковому значенні _____ % від зхагальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, відповідно до порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села, затвердженого рішенням сесії Тальянківської сільської ради від _______ 201__ року №______, та визначеному у розвитку величини пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури села, що є невід'ємною частиною цього Договору.

 

2. Обов’язки Сторін.

2.1. Сторона 1 зобов'язується:                                                                                                                      2.1.1.Провести та надати Стороні 2 відповідний рахунок коштів пайової участі, належних до сплати.  2.1.2.Кошти отриманні за цим Договором як пайова участь замовника, використовувати виключно для розвитку інфраструктури села.                                                                                                                         2.2.Сторона  2 зобов'язується:                                                                                                               2.2.1.Перерахувати кошти пайової участі до сільського бюджету для створення і розвитку зазначеної інфраструктури на  рахунок_____________________________ бюджету; код ЗКПО ________; р/р __________; МФО ___________;код платежу __________, назва платежу: (пайовий внесок замовників на розвиток інфраструктури):

- єдиним платежем у сумі___________  гривень до «___» _____________ 20___ року.

2.2.2.Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  Тальянківської сільської ради має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.                                                                                                           Якщо кошторисна вартість будівництва  інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Сторони2, визначений цим Договором на момент його укладення, Сторона 2 звільняється від сплати пайової участі, а Сторона 1 має  відшкодувати Стороні 2 різницю між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  Тальянківської сільської ради.                                                                           2.2.3. Інженерні мережі або об’єкти побудовані Стороною 2 поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Сторони 2 у розвитку інфраструктури населеного пункту  Тальянківської сільської ради передаються у комунальну власність територіальної громади сільської ради.                                                                                                                                           2.2.4.Відшкодування вартості мереж або об’єктів, визначених у п.2.2.2. цього Договору, має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено у визначений законом строк на підставі відповідного рішення сільської ради після передачі Стороною 2 цих інженерних мереж або об’єктів у комунальну власність територіальної громади сільської ради.

3.Термін дії Договору.                                                                                                                                                      3.1. Договір діє з моменту його підписання Сторонами до повного виконання.

4.Відповідальність Сторін.                                                                                                                                           4.1.За не виконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору.

5.Порядок розв’язання суперечок.                                                                                                                              5.1. Спори, які можуть виникнути під час виконання Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності згоди-у судовому порядку.

6.Зміна умов Договору                                                                                                                                                       6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесенні лише у письмовій формі та за згодою двох Сторін, шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

7.Різне                                                                                                                                                                                  7.1.Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.                                                                                                                                 7.2.Юридичні та банківські реквізити Сторін:

 

Сторона 1                                                                                     Сторона 2

Юридична адреса                                                             Юридична адреса Банківські реквізити                                                         Банківські реквізити

______________________                                          __________________                                                                                  Посада, ПІБ, підпис:                                                      Посада, ПІБ, підпис:

_____________/___                                                  _____________/____

МП                                                                                                        МП

 

 

                                                                                                                                            Секретар сільської ради                                                    Н.М.Лірник

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Тальянківської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Тальянки»

 

Цей документ містить обгрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту-рішення сільської ради«Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Тальянки».

         Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

1.Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

      Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов’язаних з поліпшенням її  технічного стану та подальшим оновленням.

Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою села фінансується за рахунок коштів сільського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території села дасть можливість компенсувати витрати бюджету села на відтворення інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території села.

Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток  інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села, розроблений відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання є:

-         реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

-        забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території села

         Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

       Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села,  відповідно до чинного законодавства належить  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

     Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень сільської ради для виконання на території села, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів.

-  застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

-  чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

 

     Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури села  дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території села.

      Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу

 

Вигоди           

 

Витрати

 

Інтереси органів місцевого самоврядування     - збільшення надходжень на розвиток інфраструктури;

 - вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури села.       

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності   

- право реалізувати свій проект будівництва на території села.

Сплата пайового внеску

Мешканці села      

 - право реалізувати свій проект будівництва на території села;

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку села.        

Сплата пайового внеску

 

 

7. Термін дії регуляторного акту.

 

       Рішення Тальянківської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села» є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради та термін його дії необмежений.

       Потреби визначити строк дії даного акту не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

 

8. Визначення показників результативності рішення.

 

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

  • розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури села;                            
  • результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури села.

 

 

 

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

 

        Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

        Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

           Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

           Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Н.М.Лірник