ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                 

              ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 25  травня 2012   року   № 11 /4                                                                  с.Тальянки                                                                                                      Про  оренду комунального майна   

 

                   Керуючись п.7 ст.9 і п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і з метою удосконалення і деталізації процедури проведення Тальянківська сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1.Єдиним орендодавцем комунального майна територіальної громади с.Тальянки визнати Тальянківську сільську раду.                                             2.Затвердити:                                                                                                   2.1.Порядок проведення конкурсу на право оренди майнакомунального майна територіальної громади села Тальянки.                                               Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна.(додаток №1).                                                                 2. 2.Затвердити методику розрахунку, ставки орендної плати і порядок використання плати за оренду комунального майна(додаток №2).               2.3. Типовий договір оренди комунального майна(додаток №3).                 3.Дане рішення підлягає публікації та набирає чинності з дня опублікування.                                                                                                  4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету і  фінансів та постійній комісії з питань агропромислового комплексу. земельних ресурсів, комунального майна та соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                                        І.М.Шилкін

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                 Додаток 1

                                                       до рішення Тальянківської сільської ради

                                                                                      від 25.05.2012 № 11/4

 

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади

І. Загальні положення

 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади с.Тальянки, передбачених чинним законодавством України.                    

1.2. Цей Порядок поширюється на такі об’єкти оренди: нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно (у т.ч. і рухоме), що належить до комунальної власності села.                                                                                                            

1.3. Конкурс на право оренди нерухомого майна (далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, створена орендодавцем. Комісія може бути створена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

1. Оголошення конкурсу

 1.1. Конкурс оголошується орендодавцем за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.                                                                                                                                                                       

1.2. Оголошення про конкурс на право оренди комунального майна публікується в районній газеті «Колос Тальнівщини».                                    Оголошення повинне містити такі відомості: інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа, інші характеристики); умови конкурсу; дату, час і місце проведення конкурсу; кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу); перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу; іншу інформацію.                                               Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком, до оголошення конкурсу, повідомляються (телефонограмою, письмово) орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання пропозицій (зобов’язань, проекту договору, відомостей про фінансовий стан) відповідно до умов конкурсу.

2. Умови конкурсу

 2.1. Умовами конкурсу є:                                                                                  розмір орендної плати;                                                                                   ефективне використання об’єкта за цільовим призначенням;                       дотримання вимог експлуатації об’єкта;                                                          компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди.                         Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути: компенсація витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс; оплата виготовлення технічної документації на об’єкт оренди; здійснення певних видів ремонтних, оздоблювальних робіт, благоустрій прилеглої території.                                                                                       

2.2. Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади села Тальянки.У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.                                                        

2.3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали: заяву про участь у конкурсі та документи, які передбачені Переліком, що визначається Фондом державного майна України.                                                                                  

2.3.1. Відомості про учасника конкурсу:                                                          а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копії установчих документів, завірені учасником конкурсу; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; інформацію від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство.                                                            б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; виписку або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.                                                                                               

2.3.2. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та проект договору оренди з урахуванням наданих зобов’язань подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс», завіреному печаткою юридичної особи або підписом фізичної особи.

 2.3.3. Додаткові пропозиції до договору оренди, у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна, орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

3. Конкурсна комісія

 3.1. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять представники орендодавця,  а також входять  представники постійних  комісій сільської  ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, а також з питань  планування бюджету і  фінансів.                                                                              

3.2. Комісія утворюється в кількості  7 осіб. Склад комісії:

голова Комісії -- Охрімчак  Дмитро  Васильович - депутат   сільської  ради                                        

секретар Комісії   -    Гладун Людмила Петрівна    - депутат  сільської  ради

Члени  Комісії:

  •  Шилкін  Іван   Миколайович           - сільський  голова
  • Остапенко  Микола  Васильович  - землевпорядник
  • Задвірний   Іван  Миколайович      - депутат  сільської  ради
  • Лірник  Наталія  Миколаївна      - секретар  ради.

           - Баранюк Людмила Андріївна        - головний бухгалтер сільської ради

3.3.Основними завданнями та функціями комісії є:                                         визначення  умов та  терміну  проведення конкурсу;                                     розгляд пропозицій учасників конкурсу;                                                         визначення  переможця конкурсу;                                                                 складання протоколів конкурсу та подання їх на затвердження сесії сільської ради.                          

3.4. Комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення сільськоїради про її створення.                                                                                                                                                      

3.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.3.6. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них  не менше 5осіб.                                            

4. Процедура проведення конкурсу.

  Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу, зобов'язаннями та пропозиціями учасника конкурсу.                                                                           

4.1. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з учасником, який її подав, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.                                                                                                                                                                           

4.2. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу й реєструються в журналі вхідної кореспонденції сільської  ради. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності учасників конкурсу, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються комісією заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, які підтвердили зобов’язання щодо виконання умов конкурсу та подали пропозиції які відповідають умовам конкурсу.Пропозиція розміру орендної плати не може бути меншою, оголошеного  стартового розміру орендної  плати.                                                                        

4.3. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

4.4. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

 відомості про учасників;                                                                                    пропозиції і зобов'язання учасників;                                                                обґрунтування  рішення про визначення  переможця.Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії. Про результати конкурсу всі учасники повідомляються письмово.                      

4.5. Діяльність комісії припиняється у разі прийняття рішення сільської ради  про створення нової конкурсної комісії.                                                                                                                              

  4.6. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу укладається договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем та зобов’язання, які були передбачені умовами конкурсу.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток 2

до рішення Тальянківської сільської ради

від 25.05.2012№ 11/4

 

                                                              МЕТОДИКА

                                         розрахунку   плати за оренду майна,

            що знаходиться в комунальній власності територіальної                                                                        громади                                            с.Тальянки

 

 1. Загальні положення                                                                                                                            

1.1   Дана Методика встановлює порядок розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади с.Тальянки.                          Об’єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади с. Тальянки, а саме:                                                    - нерухоме майно (будинки, споруди, окремі приміщення);                            - індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи;                                         - майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств створених у процесі приватизації (корпоратизації).                                         Не може бути об’єктами оренди майно, передача якого заборонена законодавством України.                                                                                   1.2  Орендарями комунального майна можуть бути юридичні особи всіх форм власності України та інших держав, фізичні особи - підприємці, об’єднання громадян, міжнародні організації та особи без громадянства.    1.3  Методика використовується для визначення розміру:                            а) орендної плати при передачі об’єкта в оренду неконкурентним способом;                                                                                                        б) орендної плати при переукладанні договору оренди з тим же самим суб’єктом;                                                                                                         в) стартової орендної плати по об’єктах, які передаються в користування  на конкурсних засадах.                                                                                                                                                  

1.4   Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків господарської діяльності. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між сторонами згідно з розрахунком орендної плати, який є невід’ємною частиною договору.Ставки орендної плати є цінами, зміна яких є підставою для внесення відповідних змін до договорів оренди.                                                                                                                      

1.5 До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна, плата за послуги, які надають орендарю комунальні підприємства, на балансі яких перебуває це майно, та витрати, пов’язані зі сплатою податку за землю. В разі, коли орендодавцем є комунальне підприємство або установа, яка належить до сфери управління сільської  ради, розмір орендної плати підлягає погодженню з виконавчим комітетом в особі сільського  голови.                                                                                                                                                  

 1.6  При наданні майна в оренду на конкурсних засадах, розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу, але він не може бути меншим від визначеного за експертною оцінкою.                                                                                                                            

  1.7  Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єктів оренди, які використовуються під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються згідно з діючим законодавством.                                                                                                                              

  1.8   Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.                                                                                                                    

1.9 У разі несвоєчасної сплати орендної плати, орендар сплачує окремо від орендної плати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої в цьому періоді, нарахованої на суму прострочених платежів за кожен день порушення строку.

 

2. Порядок розрахунку орендної плати

при передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності

проводиться згідно Постанови КМУ  від 4 жовтня 1995 р. N 786                                                     

2.1. Орендна плата розраховується у такій послідовності:                            - проводиться незалежна оцінка майна, яке передається в оренду;            - визначається розмір річної орендної плати;                                                - на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір плати за     перший (базовий) місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;       - розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.            

2.2.      У випадку, якщо термін оренди менше або більше однієї доби (місяця), то на підставі розміру місячної плати розраховується добова та погодинна орендна плата.                        

2.3.      Розмір річної орендної плати при оренді нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) крім оренди майна бюджетними організаціями та інвалідами (згідно з п.2.14 цієї Методики), визначається за формулою

Опл  = Вп х Сор 

де  Опл - розмір річної орендної плати, грн.

    Вп  - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.

     Сор  - орендна ставка, визначено згідно з додатком № 2 до цієї Методики.

2.4.      Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з врахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = (Вб : Пб ) х Пп

де  Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі, грн.;

     Вб - вартість будівлі в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

     Пб - площа будівлі в цілому, кв.м. (без площі підвальної частини, якщо вона не орендується);

      Пп - площа орендованого приміщення, кв.м.

2.5.      Розмір місячної орендної плати ( без ПДВ) за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру плати, розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.  х Іп.р. х Ім.

де  Опл. - річна орендна плата, грн.;

      Іп.р. - індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати ( у разі оренди нерухомого майна) в інших випадках - за період з початку поточного року;

      Ім -    індекс інфляції за перший місяць оренди.      

2.6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування (множення) розміру місячної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.7.      Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

Опл.доб. = Опл.міс. : К.д.м. 

де:  Опл.доб. - розмір добової плати, грн.

       Опл.міс. - розмір місячної орендної плати, грн.

               К.д.м.    - кількість робочих днів орендаря в місяці.

2.8.      Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

               Опл.пог. = Опл.доб. : 24 х t

де:  Опл.пог.  - розмір погодинної плати, грн.

       Опл.доб.  - розмір добової плати, грн.

      t -  час, на який орендується приміщення на місяць.

2.9. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передано в оренду.

2.10. В разі здачі в оренду нерухомого майна одночасно кільком орендарям, розрахунок оплати за користування приміщеннями загального користування здійснюється пропорційно у відсотковому співвідношенні до корисної площі  будівлі, в якій орендується приміщення.

2.11. Якщо орендар подав письмову заяву про використання орендованої площі під різні види діяльності (згідно даних ОДПІ), то для визначення розміру орендної плати необхідно провести зонування об’єкта оренди за умови наявності окремих приміщень (або визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксування площ зон у договорі оренди.                   

2.12. Якщо орендар визначив у договорі оренди один вид діяльності, а фактично використовується під різні (цілі), то орендна плата нараховується на всю площу за найвищою орендною ставкою того виду діяльності, що здійснює орендар.                                   

2.13. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло, водопостачання, каналізації, за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної від загальної площі.                                                                                                            

2.14.  Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково - дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.                            Розмір місячної орендної плати при передачі в оренду житла дорівнює розміру квартирної плати, встановленої законодавством.                                                                                                  

2.15.Орендна плата за перший місяць оренди вноситься у формі передоплати. В подальшому плата вноситься щомісячно до 20 числа наступного місяця.                                                              

2.16.Платіжні документи на перерахування орендної плати подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.                                                                                

  2.17. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються на рахунок або повертаються орендарю в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.                               

2.18.  Розмір орендної плати змінюється за ініціативою орендодавця у випадку зміни методики розрахунку а також інших випадках, передбачених законодавством.                                       

2.19.  Орендна плата встановлюється в грошовій формі.                                                                         

2.20. Орендарям - комунальним підприємствам, благодійним організаціям, громадським неприбутковим організаціям та підприємствам,лікарю терапевту Тальянківської мед амбулаторії, що мають важливе соціальне значення, за рішенням сесії можуть надаватись пільги з орендної плати, лише в межах бюджетного року.                                                                                 

2.21. В разі припинення дії договору оренди, орендна плата сплачується включно по день передачі орендодавцю об’єкта за актом приймання-передачі, якщо інше не передбачено договором.                                                                                                                                                   2.22.Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

2.23.Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.                                                                                                      Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.                     Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.                                     Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць та індекс інфляції за поточний місяць.              Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільського  бюджету здійснюється орендодавцем.

 

3.   Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.

3.1    Проведення експертної оцінки майна передує укладанню договору оренди. Експертна оцінка, виготовлення технічної документації оплачується за рахунок орендаря. Замовником оцінки є орендодавець. При цьому укладається трьохсторонній договір. Відбір суб’єкта оціночної діяльності виконується замовником самостійно.                                                

3.2       Якщо в будівлі знаходяться декілька орендарів, вартість проведення незалежної оцінки компенсується ними пропорційно займаних площ.                                                                          

3.3 Виконання нової експертної оцінки орендованого майна та перерахунок розміру орендної плати є обов’язковим у наступних випадках:                                                                                                   - при продовженні дії договору оренди, термін якого скінчився, в разі якщо з моменту останньої експертної оцінки пройшло більше 6 місяців;

4.   Плата за земельну ділянку, на якій розташоване орендоване майно.

4.1. У випадку, коли об’єкт оренди вбудований, або є частиною будівлі (споруди, приміщення), до розрахунку розміру орендної плати (розділ 2 цієї методики) додається розрахунок плати за користування частиною  земельної ділянки, яка розташована під об’єктом оренди. Розмір плати визначається за схемою розрахунку земельного податку пропорційно розміру займаної частини будівлі від ії загальної площі. Розмір орендної плати в цілому по договору буде визначатись як сума платежів за користування приміщенням та земельною ділянкою. Розрахунок плати за земельну ділянку виконується Орендодавцем.Якщо орендар вбудованого приміщення, за згодою орендодавця, виконав прибудову до нього, то орендна плата за земельну ділянку під прибудовою сплачується на підставі окремого договору оренди, укладеного відповідно до чинного земельного законодавства. 

4.2. У випадку, коли об’єктом оренди є споруда в цілому, орендар в триденний термін з дня укладання договору оренди, додаткової угоди, згідно з абз.2., п.3.1 цієї методики, повинен звернутися до сільського  голови з заявою про передачу в оренду земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт оренди. В шестимісячний термін оформити договір оренди. Одночасно з підписанням договору оренди майна, укладається додаткова угода про тимчасову сплату коштів за користування земельною ділянкою на термін до оформлення договору оренди

 

 

 

                                                       ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди індивідуально визначеного

(нерухомого або іншого) майна, що належить

до комунальної власності територіальної громадис.Тальянки

 

 

Село Тальянки                                    N _________                   ____________________________ ______________________________________

                                        (число, місяць, рік - словами)

Ми, що нижче підписалися, __________________________________________________________________ (повна назва особи Орендодавця), ідентифікаційний код ЄДРПОУ __________________________________________________________________, місцезнаходження якого: с.Тальянки, вул. Комсомольська, буд 54а                                                                   (далі - Орендодавець) в особі сільського голови __________________________________________________________________, що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади с.Тальянки, затвердженого рішенням селищної ради № ___ від __________ р., з одного боку, та суб'єкт господарювання __________________________________________________________________ (повна назва особи Орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ____________________________________, місцезнаходження якого: ____________________________________________ (адреса), (далі - Орендар), в особі __________________________(посада, прізвище, ім'я та по батькові), що мешкає_________________________  (адреса) та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № ____ від "__" ___________ р., з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець відповідно до рішення виконкому № ___ від "____" ___________ 200___ р. передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно ____________________________________________________________________________________________(повна назва) (далі - Майно) площею ________________ кв.м, розміщене за адресою: __________

_________________, на ___________ поверсі(ах) __________________________________(будинку, приміщення, будівлі). що перебуває на балансіТальянківської сільської ради                                                       (далі – Орендодавець), вартістю ____________________________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою _________________________________________________________________

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю                                         2.1. Об'єкт оренди повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом 5-ти днів з моменту підписання даного договору за актом приймання-передавання, підписання якого свідчить про фактичну передачу об'єкта оренди.                                                   2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Тальянкфівська сільська рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.                                                                                                 2.3. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади с.Тальянки", затвердженої рішенням сільської ради № ____ від _________ р., або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить _______грн. в місяць, без ПДВ      3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.                                                             3.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.                                                                                               3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.                                                                              3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.                   3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.                                                         3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ______ % від суми заборгованості.                                      3.8. Зайва сума перерахованої орендної плати, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.                                                                                        3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

4. Використання амортизаційних відрахувань

і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються орендодавцем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.                                                                                                                                        

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:                                                                                  5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.                                                                                   5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.                    5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.                                              5.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.                                                5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.              5.7. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.                                                                           5.8. Щомісяця до 20 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.                                                                                                            5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря. 5.10. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти окремі угоди на електропостачання.                                                                           5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в орендованих приміщеннях згідно із законодавством.                                                     5.12. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси Орендаря повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.                                     5.13. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

6. Права Орендаря

Орендар має право:                                                                                        6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.                                                                              6.2. Здавати орендоване майно в суборенду  лише за письмовою згодою Орендодавця. Плату за суборенду в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар. У разі, якщо плата за суборенду (у зв'язку із зміною профілю використання приміщення на умовах суборенди), перевищує розмір орендної плати, різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем та перераховується орендарем до місцевого бюджету.                                                                                  6.3. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.                                                                           6.4. Проводити роботи в орендованому приміщенні при наявності письмового дозволу Орендодавця, пов’язані з :                                              - реконструкцією та переобладнанням приміщення;                                    - перепланування приміщення;                                                                        - зміною (заміною) комунікацій, фасаду, системи опалення,                      енергозабезпечення, тощо.

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, не пізніше 5 днів з моменту укладення Договору .                                                                                                    7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.                                           7.3. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.                                                                                          7.4. Своєчасно здійснювати капітальний ремонт  Приміщення.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.                      8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним            законодавством України.                                                                                  9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.                                       9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору                         10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 20___ р. до "___"_____________ 20__ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.                                                                                     10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.      10.4. Орендар не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє Орендодавця про свої наміри щодо припинення або продовження договірних орендних відносин.Орендодавець на протязі місяця надає Орендареві письмову відповідь щодо можливості, або відсутності такої, продовження терміну оренди на новий термін на попередніх умовах або на нових умовах (актуальними на момент звернення).У разі якщо орендодавець має намір після закінчення терміну дії договору оренди використовувати зазначене майно для власних потреб, він не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору письмово попереджає про це орендаря.                            Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди комунального майна. Орендодавець при визначенні переможця конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.  Якщо на момент поновлення (продовження) дії договору оренди остання оцінка об’єкту оренди була зроблена більш як три роки тому, здійснюється нова оцінка об'єкта оренди. Нова оцінка об'єкта оренди має бути проведена орендарем і прорецензована до укладення додаткового договору.                                                                   10.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.               10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:                               - закінчення строку, на який його було укладено;                                         - приватизації орендованого майна Орендарем;                                           - загибелі орендованого Майна;                                                                     - достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;                  - банкрутства Орендаря;                                                                                 - ліквідації Орендаря - юридичної особи;                                                       - у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).                      10.7. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.                                                                                                   10.8. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених  Орендарем   за згодою Орендодавця, після припинення (розірвання) Договору оренди повертається Орендарю або не підлягає компенсації. Компенсація вартості цих поліпшень здійснюється за рахунок наступного Орендаря, що є обов'язковою умовою у разі проведення конкурсу оренди. У разі відсутності конкурсу оренди, вартість невід'ємних поліпшень компенсується попередньому Орендарю відповідно до чинного законодавства.                                                                                                10.9. У  разі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох    робочих    днів    повертається     Орендарем  Орендодавцю-балансоутримувачу.     У разі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.                                                                                                     10.10. Майно  вважається  поверненим Орендодавцю-балансоутримувачу  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря.                                 10.11. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.        10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.                                                10.13. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  два для Орендодавця й Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

 

 Орендодавець                                                       Орендар

 

12. Додатки

  Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною.                                                                                                       До цього Договору додаються:                                                                      - розрахунок орендної плати;                                                                         - акт приймання-передавання орендованого Майна;                                     - витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого  майна на строк,  не менший  ніж три роки).

 

                    

 Орендодавець                                                               Орендар                          М.П.                                                                              М.П.