ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 25  травня 2012   року   № 11 /5                                                                                                        с.Тальянки                                                                                                                                                                                      Про відчуження комунального майна

                  На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до  Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 29.11.2010 №447 та Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803,  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою встановлення єдиних вимог до порядку відчуження комунального майна, сесія Тальянківської  сільської  ради

                                                              ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади с.Тальянки(додаток 1).                                                                                                                                                        2.  Секретарю сільської ради  оприлюднити  дане рішення.                         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету і фінансів та постійну комісію з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів,екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

 

 

Сільський голова                                                 І.М.Шилкін

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                              Додаток 1

до рішення Тальянківської сільської ради

від 25.05.2012 № 11/5

 

 

                  

                                               ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження  майна комунальної власності

територіальної громади с.Тальянки

Загальна частина

1. Це Положення визначає механізм та способи відчуження об'єктів комунальної власності.                                                                                      2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:          - об'єкти комунальної власності (далі - майно);                                               - відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;                                                                                                       - оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;                                                                                                   - аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;                                  - організатор аукціону - юридичні особи, які  мають право організації і проведення через біржі, на аукціоні відчуження об'єктів комунальної власності;                                                                                                            - початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки, вартість з якої розпочинається продаж майна;              - покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;                                                                                                      Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.                                           3. Дія цього Положення поширюється на відчуження майна, яке заходяться на балансі Тальянківської сільської ради  в комунальній  власності територіальної громади с.Тальянки                                                 4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.                              Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.                                                                                                            5. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:                               1) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;                                                                                                         2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;                                                           3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;                                                                                                    4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;          5) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів).

 

Прийняття рішення про відчуження майна

6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) Тальянківською сільською радою .                                                                                                              Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:                                                                   відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та  відповідно до економічних, технічних показників подальше використання майна є неможливе або економічно недоцільне;                                                                                                 відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;                                        відчуження майна, що не зазначене у пункті 5 цього Положення, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Положення.                                                                                                     7. Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:                               1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);                                  2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з:       3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження,;                                                                                                   4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;                                    5) звіт про оцінку майна;                                                                                 6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);                                                      Строк подання документів, зазначених у підпунктах 2 - 5 цього пункту, суб'єкту управління, не може перевищувати двох місяців від дати оцінки.   У разі потреби суб'єкт управління може затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо).                                                               8. Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб'єктом управління у формі рішення, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа.                                                                           9. Рішення про відмову в наданні згоди або погодження на відчуження майна приймається у разі, коли:                                                                               майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацом третім  пункту 6 цього Положення;                            суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Положенням, або не подав їх у встановлений цим Положенням строк, а також за наявності у документах суперечностей;                 техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);                              за результатами рецензування висновок про вартість майна не може бути погоджений.

Оцінка майна, що пропонується до відчуження

10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження, за результатами рецензування погоджується розпорядженням сільського  голови.                                       11. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна.                                       12. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.                                                          Погоджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дії згоди суб'єкта управління на відчуження такого майна.

 

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

13. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні.                                                Під час здійснення продажу через біржі, на аукціоні суб'єкт господарювання після надання згоди суб'єктом управління на відчуження майна забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка має право на організацію і проведення через біржі, на аукціоні відчуження об'єктів комунальної власності.                                                                        14. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України "Про товарну біржу" з урахуванням вимог пунктів 17,18, 20 і 21 цього Положення.                                                                                           У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб'єктом управління.                                                              15. Суб'єкти господарювання під час здійснення продажу через біржі, на аукціоні подають юридичним особам, які мають право на організацію і проведення через біржі, на аукціоні відчуження об'єктів комунальної власності, документи, які підтверджують надання згоди на відчуження такого майна суб'єктом управління.                                                                    16. Кошти, що надійшли від продажу комунального майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати суб'єкту управління протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна, звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів

 

Підготовка до проведення аукціону

17. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні включає:                 надання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;                 підготовку інформації про майно та умови його продажу;                             проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;                       укладення договору з організатором аукціону.                                        18. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити такі відомості:                                                                                                                  найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну                              (переоцінену)  вартість та суму зносу;                                                             відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);               початкову вартість продажу майна;                                                               фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат,                 пов'язаних з продажем майна);                                                                        кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;                                 час та місце ознайомлення з майном;                                                             час та місце проведення аукціону;                                                                 адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.  19. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.                                    20. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 6 місяців з дня надання згоди на продаж майна.                                                                   21. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.                                                     22. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників, суб'єкта управління, якщо:                                                  не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом            18 цього Положення, та строку її опублікування;                                           не надано в установленому порядку згоди на відчуження об'єкта               продажу;                                                                                                           не виконано вимоги суб'єкта управління щодо способу відчуження             майна, зміни початкової вартості.

Умови участі покупців в аукціоні

23. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.                 24. Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).

Проведення аукціону

25. Аукціон проводиться згідно Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803.                                                                                 Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору з суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:                                                                                       строк проведення аукціону;                                                                              початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;                          розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;                      взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;                                                                                                           інші умови.                                                                                                         26. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта).               Протокол підписується ініціатором та покупцем (його представником).      У триденний строк після проведення аукціону надсилається протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно, для затвердження або надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та організатору аукціону.       27. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:                                  відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;                        несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу;                                             порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 22 цього Положення;                                                                                                 коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю.

Розрахунки за придбане майно

28. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт.                                                                                                                                                                     29. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються:                                                 1) відомості про суб'єкта господарювання та покупця;                                 2) найменування об'єкта і його технічна характеристика;                           3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;                                                             4) взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця;                       5) момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);                                                               6) номери поточних рахунків;                                                                       7) найменування і адреси банківських установ;                                             8) порядок розрахунків за придбане майно;                                                   9) інші умови, передбачені законодавством.                                                         До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.                                                                                                       30. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за продане  майно.                                           Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.                Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб'єкту управління відомості про факт передачі.                                         31. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб'єктом управління.Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Положення. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Прикінцеві положення

32. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб'єкту управління достовірної інформації, передбаченої цим Положенням.                                                                                              33. Суб'єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.                                                                                            34. Рішення про надання згоди суб'єкта управління на відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.                                           35. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Положення, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

 

Сільський голова                                                                             І.М.Шилкін