ПРОЕКТ               

                                ТАЛЬЯНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                 

                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                2015 року № _________

с.Тальянки

Про встановлення тарифів на водопостачання                                                та     водовідведення для громадян села,                                                     організацій та установ

 

                         Розглянувши  листа дирекції ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС  про встановлення тарифів на водопостачання   та     водовідведення для громадян села,   організацій та установ підвідомчої території села, з метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами тарифів на послуги, враховуючи зростання вартості покупної води, електричної енергії, мінімальної заробітної плати,  затрат на ремонтні роботи та матеріали,керуючись пп.2,п а, ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 року № 959  «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,відповідно Закону України  «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 05.06.2014 №1319 – УІІ,  сесія сільської

                                            в и р і ш и л а :

       1. Погодити  ВСП Тальянківському агротехнічному коледжу Уманського НУС  тарифи на водопостачання та водовідведення  для жителів  села,  організацій та  установ,  які користуються водою (додаток 1).

2. Рекомендувати дирекції ВСП Тальянківського агротехнічного коледжу УНУС  заключити додаткові угоди з  водокористувачами в зв’язку зі зміною тарифів.                        

3.Секретарю сільської ради оприлюднити даний проект рішення та аналіз регуляторного впливу, на офіційному веб-сайті сільської ради, про що опублікувати повідомлення в районній газеті «Тальнівщина», для отримання  зауважень та пропозицій.

4.Секретарю сільської ради експертний висновок, проект  регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу подати до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

5.Секретарю сільської ради після отримання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики даний проект винести на доопрацювання постійної комісії з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів ,екології, комунального майна, соціального розвитку села, на яку згідно рішення сесії сільської ради від17 червня 2011 року № 5/5 «Про повноваження щодо державної регуляторної політики», покладено  повноваження сільської ради у здійсненні  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, з послідуючим розглядом на сесії сільської ради.

6.Дане рішення набиречинності  з дня  його оприлюднення.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів ,екології, комунального майна, соціального розвитку села

 

 

Сільський голова                                                    І.М. Шилкін

 Додаток №1 до рішення сесії

від _______2015 №________

 

Тарифи на водопостачання та водовідведення  для жителів  села,  організацій та  установ,з 1 особи в місяць.

1.За користування колонкою у дворі з однієї особи  - 21,00 грн.;                   2.За користування загальною колонкою  за 1 особу в місяць -6 грн. 50 коп.; 3.За користування водою у квартирі без каналізації за 1 особу  в місяць  – 21,00 грн.;                                                                                                   4.За користування водою при наявності лічильника за 1 м³– 6 грн., 50 коп.; 5.За користування відведення каналізації  за 1 особу в місяць-13 грн.,30 коп.;                                                                                                             6.При наявності лічильника за  1 м³ водовідведення – 6 грн., 50 коп.;          7.За використання води в громадських місцях комерційного призначення за  1 м³  - 6 грн., 50 коп.;                                                                                    8.За використання води в установах села ( сільська рада , медамбулаторія,  дошкільний навчальний заклад )- брати оплату по лічильнику за 1 м³ – 6 грн., 50 коп.                             

Секретар сільської ради                                                           Н.М.Лірник

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Тальянківської сільської  ради
« Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведеннядля громадян села, організацій та установ».

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Цей регуляторний акт забезпечує погодження ВСП Тальянківському агротехнічному коледжу  УНУС нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для громадян села, організацій та установ,

задля  впорядкування тарифів для створення умов економічно ефективної та безперебійної роботи установи  при повному покритті витрат за надані послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з урахуванням технічних можливостей ,  що дасть змогу забезпечити якісну і безперебійну роботу даної установи.

2. Визначення цілей державного регулювання.                                        Цілями регуляторного акта є:

- введення в дію нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для громадян села, організацій та установ на підвідомчій території села;
- якісна та безперебійна роботаВСП Тальянківського агротехнічного коледжу  УНУС,  по водопостачаннюта водовідведеннюдля громадян села, організацій та установ.

  3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки рішення про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення длягромадян села, організацій та установна підвідомчій території села приймається  рішенням сільської ради.

Неприйняття рішення «Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення длягромадян села, організацій та установ» призведе до пониження якості надання послуг, або ж до припинення водопостачання. Необхідність  впорядкування тарифів на послуги, які надаватиме  установау 2015 році зумовлено впливом ряду факторів :

1.Зростання собівартості послуг з водопостачання за рахунок збільшення витрат на матеріальні ресурси, розрахунок яких для включення у тарифи відбувається за поточними цінами, що не дозволяє враховувати інфляційні процеси :

2. Фонд оплати праці розраховано згідно з штатним розписом установи, виходячи із  взятого за основу розміру мінімальної зарплати за 2011рік ;

3. Збільшення вартості  робіт та послуг виробничого характеру, що     виконуються сторонніми організаціями, з огляду на зростання фонду заробітної плати та інші чинники впливу на вартість договірних робіт. В розрахунках тарифів не враховане прогнозоване підвищення вартості  електроенергії протягом періоду;

4.Підвищення вартості паливно мастильних матеріалів, матеріалів для ремонтних робіт.

Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми :                                      - Збереження існуючого стану;                                                                      -  Зміна тарифів на послуги з водопостачання для споживачів до рівня, що забезпечує повне покриття операційних та фінансових витрат установи;         - Запровадження регуляторного акта дозволить максимізувати якісне і          безперебійне водопостачання та водовідведення в селі, мінімізувати збитковість галузі.                                                                                            Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, то визнано за доцільне ввести нові тарифи на послуги з водопостачання.

4.Механізми та заходи, що пропонуються длярозв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Механізмом досягнення цілей регулювання є встановлення економічно- обґрунтованих тарифів  на послуги з водопостачання та водовідведення длягромадян села, організацій та установ. Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільськоїради нові тарифи  на послуги з водопостачаннята водовідведення длягромадян села, організацій та установ      

До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження сесією сільської ради.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі   

                                     прийняття регуляторного акту.

Висока ймовірність досягнень визначених цілей ґрунтується на вибраних механізмах регулювання :

-        Впорядкування тарифів на послуги з водопостачання забезпечить вироблення гнучкої і ефективної тарифної політики, забезпечить можливість подальшого розвитку установи;

-        За умов збиткової діяльності, підприємство   не буде в змозі  вчасно і в повному обсязі розраховуватися за отримані товари, роботи, послуги з сторонніми  організаціями, своєчасно виплачувати заробітну плату  своїм працівникам, підвищити якість надання послуг з водопостачання.

 

     6.Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на громадян села, організацій та установ що розташовані на підвідомчій території села. Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для  громадян села, організацій та установ

·       можливість впливу на визначення розмірівтарифів на водопостачання та водовідведення для  громадян села, організацій та установпід час обговорення, до їх затвердження сільською радою;

·       визначення чітких тарифів, якісне та безперебійне водопостачання та водовідведення.

Сплата тарифів, що будуть затверджені сільською  радою

Для органу місцевого самоврядування

дотримання чинного Законодавства

Відсутні

                                                    

                          

  7. Строк дії регуляторного акту.

Термін дії данного регуляторного акту не обмежений.

 

8.Показники результативності регуляторного акту.                                   Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є якісне та безперебійне водопостачання та водовідведення для громадян села, організацій та установ.

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» 

Сільський голова                                                               І.М.Шилкін